تست استرس (TMT)

از تست استرس تمرینی – که همچنین به آن تست استرس، الکتروکاردیوگرام ورزش، تست تردمیل، تست ورزش درجه بندی شده یا ECG استرس گفته می شود – برای ارائه معلومات در مورد نحوه پاسخ قلب به ورزش استفاده می شود. این شامل راه رفتن بر روی تردمیل با افزایش سطح دشواری است، در حالی که الکتروکاردیوگرام، ضربان قلب و فشار خون شخص را کنترل می کند.