تفاوت های بارز این مرکز

  1. این مرکز صرفاً یک مرکز تشخیصیه میباشد و با داشتن امکانات پیشرفته تشخیصیه همکار و مکمل خوب برای اطباء, شفاخانه ها و کلینیک ها میباشد.
  2. فعالیت این مرکز توسط یک تیم حرفه ای که در بخش تشخیص تا مقطع دکترا تحصیلات دارند پیش برده میشود.
  3. مالکیت این مرکز و مدیریت آن توسط تیم حرفه ای بخش صحت و متخصصین و افراد نخبهء جامعه طبی صورت میگیرد.
  4. تمام شعبات تشخیصیه طبی در زیر یک سقف و همزمان خدمات ارائه مینمایند.
  5. در ارائه خدمات تشخیصیه از بروز ترین تکنولوژی طبی استفاده شده است.