دورنمای ما

  1. ایجاد و تاسیس مراکز پیشرفته تشخیصیه و ایمیجینگ در سرتاسر افغانستان.
  2. تسهیل ساختن شفاخانه های تخصصی در سرتاسر افغانستان.
  3. ایجاد زمینه همکاری متقابل و موثر با شفاخانه های خصوصی و دولتی