ارزش های ما

در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت ما به ارزش زندگی و حیات باور داریم. هدف ما احترام متقابل، ایجاد کیفیت و شوق زندگی برای مردم از طریق خدمات تشخیصیه و ایمیجینگ، ایجاد فضای حرفه ای برای کارمندان و مراعات اخلاق نیکو  میباشد. ارزش های ذیل برای ما دارای اهمیت میباشند:

  1. رعایت و تطبیق اخلاق طبابت
  2. احترام به حقوق مردم
  3. تعهد در تخصص
  4. کیفیت
  5. کرامت انسانی
  6. وفاداری
  7. شفقت
  8. راستی
  9. حرمت گذاری
  10. موثریت یا کارایی