تعهد ما

ما با ارائه خدمات مدرن تشخیصیه و ایمیجینگ طبی برای تمام شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی از طریق ارائه گزارش های به موقع و دقیق، استاندارد های این نهاد ها را بالا میبریم.

نکات متمایز دیگر این مرکز قرار ذیل میباشند:

گزارش دهی دقیق:

همه اعضاء تیم کاری این مرکز، آموزش های لازم را دیده و مجرب میباشند. ما به سلامتی جامعه اهمیت میدهیم. ما به ارائه گزارشات تشخیصیه دقیق و به موقع که توسط این مرکز آماده میگردد افتخار میکنیم. ما این اصل را درک کرده ایم که داکتران متخصص، تشخیص و راپورهای مشرح،  دقیق و قابل فهم را از این مرکز توقع دارند.

تمام اعضاء تیم کاری این مرکز آموزش های مفید و مربوطه را از منابع تائید شده بین المللی در یافت نموده اند. ما باور داریم که آموزش یک پروسه دوام دار میباشد بنا فعالانه در جهت آموزش و ارتقاء سطح دانش تیم کاری این مرکز همواره تلاش مینمائیم.

گزارش دهی به موقع:

هدف و تمرکز ما ارائه گزارشات دقیق و به موقع می باشد. ما سعی می کنیم به کمترین وقت بهترین خدمت را انجام دهیم. ما همیشه تمرکز روی خدمت رسانی به مریض و ایجاد سهولت برای مردم را در سر لوحه کار خود قرار میدهیم. تمام فعالیت های ایمیجینگ و تشخیصیه این مرکز بصورت استندارد و معیاری می باشند.

توجه به افراد (پرسونل و مراجعین)

ما متعهد به ایجاد یک فضای مثبت برای مردم و همکاران خود هستیم. ما معتقدیم که مشارکت هر فرد باعث رسیدن به هدف که همانا ایجاد فضای مثبت، همکاری و کیفیت است می گردد. فضای کاری این مرکز دوستانه و صمیمانه بوده، سعی بر آن شده است تا محیط مساعد برای تک تک افراد و مراجعین فراهم شود.