میکروبیولوژی طبی

میکروبیولوژی مطالعه ارگانیسم های میکروسکوپی شامل ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها ، جلبک ها ، کرم ها و تک یاخته ها است. میکروبیولوژی به توزیع ، نقش در محیط و ارتباط آنها با سایر موجودات زنده از جمله انسان در سلامتی و بیماری مربوط می شود. هرگونه مایعات یا بافتهای بدن برای بیماری عفونی قابل بررسی است.

نقش لابراتوار میکروبیولوژی تشخیص ارگانیسم های عفونی و آزمایش برای شناسایی مناسب ترین روش درمانی برای مبارزه با عفونت میباشد.