آموزش و پژوهش

بخش آموزش و پژوهش یکی از بخش های فعال مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت می‌باشد. این بخش به طور مداوم برنامه های آموزشی ایمیجینگ و تشخیصیه را در برنامه درازمدت خود دارد.
تیم حرفه ای و کدری این مرکز جهت ایجاد یک محیط آموزشی برای جامعه طبی افغانستان نهایت سعی و تلاش خود را انجام می‌دهد. در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت، ما برنامه‌های آموزشی پیشرفته تشخیصیه و ایمیجینگ را در دستور کار خود داریم.