بافت شناسی

بافت شناسی شاخه ای از آسیب شناسی است که به تشخیص بافت بیماری می پردازد. بافتی که این تشخیص بر روی آن انجام شده ، مواد بیوپسی است که از مریض برای برسی و تشخیص بیماری گرفته می شود ، پیشرفت بیماری از جمله پاسخ به درمان یا عدم پاسخ را بررسی می کند و علت را در موارد مرگ ناگهانی یا غیر منتظره بررسی می کند. بخش اعظم آن تشخیص و تشخیص سرطان است.

تشخیص بافت قبل از شروع درمان شامل جراحی اصلی ، پرتودرمانی یا داروها ، درمانی که ممکن است عوارض جانبی عمده ای داشته باشد ، ضروری می باشد