برنامه های آینده

برنامه ما برای آینده تاسیس مراکز پیشرفته تشخیصیه و ایمیجینگ و تسهیل ساختن شفاخانه های تخصصی در سرتاسر افغانستان میباشد که خود باعث ایجاد زمینه همکاری متقابل و موثر با شفاخانه های خصوصی و دولتی خواهد گردید.