ای ای جی (EEG)

الکتروانسفالوگرام (EEG) آزمایشی است که برای ارزیابی فعالیت الکتریکی در مغز استفاده می شود. سلولهای مغزی از طریق تکانه های الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. EEG می تواند برای شناسایی مشکلات احتمالی مرتبط با این فعالیت استفاده شود.

EEG  الگوهای موج مغزی را ردیابی و ضبط می کند. دیسکهای فلزی مسطح کوچک به نام الکترود با سیم به پوست سر وصل می شوند. الکترودها تکانه های الکتریکی موجود در مغز را تجزیه و تحلیل می کنند و سیگنال هایی را به کمپوتر ارسال می کنند که نتایج را ثبت می کند.

تکانه های الکتریکی در ضبط EEG مانند خطوط موجی با قله ها و دره ها به نظر می رسند. این خطوط به متخصص اجازه می دهد تا به سرعت ارزیابی کند که آیا الگوهای غیر طبیعی وجود دارد یا خیر. هرگونه بی نظمی ممکن است نشانه تشنج یا سایر اختلالات مغزی باشد.

EEG  برای تشخیص مشکلات در فعالیت الکتریکی مغز که ممکن است با برخی از اختلالات مغزی همراه باشد استفاده می شود. از اندازه گیری های ارائه شده توسط   EEG  برای تأیید یا رد شرایط مختلف ، از جمله موارد ذیل استفاده میگردد:

  • اختلالات تشنج (مانند صرع)
  • آسیب سر
  • آنسفالیت (التهاب مغز)
  • تومور مغزی
  • انسفالوپاتی (بیماری باعث اختلال در عملکرد مغز)
  • مشکلات حافظه
  • اختلالات خواب
  • سکته
  • زوال عقل