اکسری دیجیتالی و فلوروسکوپی

رادیوگرافی دیجیتالی یک نوع ایمیجینگ اکسری میباشد که در عوض اکسری سنتی و قدیمی از سنسور های دیجیتالی اکسری استفاده میگردد. استفاده از این سنسور ها برای دیجیتال ایمیجینگ بسیار مهم است. که این اهمیت شامل بهبود دامنه دینامیکی و راندمان کوانتومی حساس ، در نتیجه بهبود قابلیت تشخیص در موردیکه کنتراست ذاتی کم است و ضمن آنکه مریض دوز کمتر شعاع گرفته و ایمیجینگ خیلی سریع انجام میگردد. دستگاه دارای صفحه نمایشگر میباشد بناء قبل از اینکه ایمیجینگ به اتمام برسد متخصص میتواند آن را مشاهده نماید.

در این دستگاه از سیستم های مهم کامپیوتری و برنامه های بروز شده استفاده شده است بنا قابلیت ارائه ایمیجینگ با کیفیت بالا را دارا میباشد و در صورت وجود کدام مشکل غیر عادی در بدن متخصص به راحتی مشکل را مشاهده نموده و کار ایمیجینگ را انجام میدهد. بیشتر ناحیه های که ایمیجینگ روی آنها انجام میگردد شامل قفسه سینه، شکم، گرده و مجرای مثانه، ستون فقرات و دیگر استخوان ها و مفاصل میباشند. در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت پروسه های مختلف رادیولوژی اجراء میگردد. در این مرکز طبق نیاز مطالعه باریم ، مطالعه کنتراست داخل وریدی و مطالعه کنتراست خوراکی انجام می شود.

1. سیستم دستگاه گوارش

Barium swallow

Barium meal

Barium follow-through

Barium enema

Gastrointestinal study

Loopogram

2. سیستم ادرار

پیلوگرافی داخل وریدی

مجرای پیشابراه صعودی (AUG)

ادرارنگاری رتروگراد (RGU)

تحریک کننده کیست ادرورتروگرام (MCUG)

هیستروسالپنگوگرافی (HSG)

3. سنوگرام

4. فیستولوگرام

5. عملیات فلوروسکوپی NJ (Naso-jejunal) برای CT – انتروکلسیس