سیتوپاتولوژی

سیتوپاتولوژی یک رشته تخصصی است که شامل اجزای تشخیص و غربالگری است. سیتولوژی تشخیصی با استفاده از تکنیک های غیر تهاجمی و حداقل تهاجمی برای جمع آوری مواد سلولی برای تأیید / حذف بدخیمی استفاده می کند. نمونه های مورد بررسی شامل خلط ، ادرار ، برس زدن و شستشو از سیستم های مختلف اندام و آسپیرات سوزن ریز ضایعات قابل لمس یا رادیولوژیکی هستند.

غربالگری سرطان دهانه رحم برای شناسایی زنان بدون علامت با بیماری پیش از میل به پاپ اسمیر متکی است. تفسیر اسمیرهای دهانه رحم یک رشته غیر خودکار است که دارای سیستم کنترل کیفیت گسترده و متنوع برای نظارت و بهبود استانداردها میباشد.