سونوگرافی 3 بعدی و 4 بعدی

سونوگرافی عبارت از معاینه تشخیصیه ای است که با استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا از اعضاء بدن عکس گرفته می شود.

پالس های امواج صوتی، از طریق پوست به بدن فرستاده می شده، سپس از ساختار بافت نرم و رگ های خونی بدن بیرون می آید و تصویر ایجاد می کند.

در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت خدمات سونوگرافی 3 بعدی و 4 بعدی و خدمات تشخیصیه به شکل معیاری انجام می گردد.

دانلود فایل راهنمای بیشتر سونوگرافی