بازدید کننده محترم،
بخش ماموگرافی (Mammography) مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت فعال گردیده و بطور روز مره خدمات مختلف ماموگرافی را پذیرا میباشد.
لطفا برای در یافت خدمات ماموگرافی بعد از مشوره با داکتر معالج خود به مرکزتشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت تشریف آورید.
حکمت! دقت و تشخیص برتر