تیم کاری

در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حمکت، تیم ایمیجینگ حرفه ای ما با استفاده از مدرن ترین تجهیزات تشخیصیه طبی، خدمات تشخیصیه معیاری را برای مردم عزیز ارائه می دارند. نتیجه تلاش خسته‌گی ناپذیر این تیم، تصویر های با کیفیتی می‌باشد که متخصصین رادیولوژی مرکز را قادر می‌سازد تا تشخیص دقیق انجام دهند.
همچنین در سطح وسیع تر تیم های حامی مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • تیم رهبری و مدیریت
  • تیم تشخیصیه و ایمیجینگ طبی
  • تیم موسسین