خون شناسی

مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت ، طیف گسترده ای از آزمایش های خونشناسی اساسی و پیشرفته را روی خون ، سرم ، ادرار ، مایعات مغزی و سایر مایعات بدن انجام می دهد.
که شامل موارد زیر می گردد:

• آزمایش معمول هیموتولوژی شامل شمارش کامل خون ، دیفرانسیل خون ، مورفولوژی اسمیر و رنگ آمیزی مغز استخوان.

• تست انعقاد معمول PT و PTT

• آزمایش خونشناسی پیشرفته از جمله آزمایش فلوسیتومتری جریان لنفوم ، لوسمی ، نئوپلاسم سلولهای پلاسما ، ماستوسیتوز سیستمیک ، هموگلوبینوریای ، تنگی نفس شبانه و سایر اختلالات لنفوپرولیفراتیو.

• الکتروفورز هموگلوبین

• آزمایش انعقادی پیشرفته شامل مطالعات هایپرکوگلابیلیتی ، فاکتور انعقادی و مطالعات بازدارنده ، آنتی بادی پلاکت ، آزمایش آنتی بادی ضد فسفولیپید ، تیتراسیون ریزوسین و سایر موارد.

• ادرار ، تجزیه و تحلیل مایعات بدن و تعداد سلول