اکوکاردیوگرام (اکو)

  • در این آزمایش از امواج صوتی برای بررسی ساختار قلب و نحوه کار قلب و دریچه ها استفاده می شود. یک کاوشگر این امواج صوتی را ارسال و ضبط می کند ، و یک تصویر متحرک از قلب شما را بر روی صحفه کمپوتر تولید می کند.
    تست های تخصصی اکو:
  • از اکوکاردیوگرام استرس دبوتامین جهت اینکه در یابیم قلب شما هنگام ورزش چه کاری انجام می دهد. استفاده میشود. دو اسکن انجام میگیرد: یکی هنگام استراحت و دیگری وقتی که تحت استرس هستید. اگر قادر به ورزش نیستید، ممکن است به شما دوا داده شود (دوبوتامین) تا قلب شما به حالت مثل اینکه ورزش می کنید برسد و واکنش مورد نیاز را نشان دهد.
  • اکوکاردیوگرام transesophageal (TOE) نوع خاصی از اکوکاردیوگرام است که با قرار دادن یک کاوشگر در گلوی (مری) مریض توسط آن عکس هایی از قلب وی گرفته می شود. این تصاویر واضح تر از عکس هایی است که با استفاده از کاوشگر روی قفسه سینه وی بدست می آید (مانند یک اکو استاندارد) زیرا مری نزدیک به قلب است و دیواره قفسه سینه صد راه نیست.