سنجش تراکم استخوان

در سنجش تراکم استخوان یا اسکن DEXA، از دوز یک دقیقه ای اشعه ایکس برای ارزیابی تراکم استخوان استفاده می شود. در این تست، غالبا چندین قسمت بدن از جمله ستون فقرات ، لگن و گاهی استخوان بند دست  نیز آزمایش می شود.  این تست، غیر تهاجمی بوده و در کل حدود 10 دقیقه طول می کشد.

با این تست میزان تراکم استخوان با سایر استخوان های بدن مقایسه شده و میزان کاهش شدید تراکم استخوان (پوکی استخوان) مشخص می سازد. از بین رفتن و یا کم شدن تراکم استخوان می تواند فرد را مصاب به  شکستگی استخوان نماید. انجام تست مکرر تراکم سنجی استخوان، جهت برسی وضعیت مریض  و آگاهی از وخامت مرض و در یافت راه درمان آن کمک می نماید.